by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.31.2020 z 8 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, dnia 08.01.2021 r.

 

 

GPOS.6220.31.2020


OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Strzałkowo
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm..) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek z dnia 22.06.2020 r., Pana Bernarda Kwapicha zam. Szemborowo 64, 620-420 Strzałkowo reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Szablewskiego zam. ul. Ostrowska 40 c, 62-420 Strzałkowo oraz Panią Annę Szablewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TERRA Środowisko i Rolnictwo Anna Szablewska ul. Ostrowska 40c, 62-420 Strzałkowo , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 231, obręb Brudzewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ) Wójt Gminy Strzałkowo wystąpił w dniu 10.08.2020 r. pismem znak: GPOS.6220.31.2020 o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy oraz Zarządu Zlewni Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, obejmującego możliwość zapoznania się z materiałami sprawy i składania uwag i wniosków Urzędzie Gminy w Strzałkowie – pok. Nr 16 w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej na adres: ug@strzalkowo.pl. Z zastrzeżeniem, że z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 prosimy o kontakt telefoniczny lub z pomocą poczty elektronicznej oraz e-PUAP. Ze względu na ww. okoliczność tut. Urząd nie może zapewnić nieograniczonego dostępu do akt sprawy. Przeglądanie akt sprawy jest możliwe wyłącznie w terminie ustalonym z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Rusza mały ZUS plus

 

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

 

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Co ważne, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną przedsiębiorcy opłacają w pełnej wysokości.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego br. W tym celu, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa US w Wielkopolsce – Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do ulgi w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS.

 

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r., również w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r).

 

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które dopiero co założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych rozwiązań. Najpierw z sześciomiesięcznej „ulgi na start”, a następnie, przez dwa lata z „preferencyjnych składek”. Wszystkie te ulgi są oczywiście dobrowolne i chęć skorzystania z nich, należy przemyśleć – dodaje Nowicka.

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo – GPOS.6220.14.2020 z 5 stycznia 2021 r.

Strzałkowo, 05.01.2021 r.

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wydanej w dniu 05.01.2021 r. decyzji znak: GPOS.6620.14.2020 dla Energy Solar 43 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Bagińskiego ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie parku farm fotowoltaicznych „Strzałkowo” o mocy łącznej do 10 MW (10 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda) zlokalizowanych w pobliżu miejscowości Skarboszewo, na działce o nr ewid. 196/2, obręb Skarboszewo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i określającej uzgodnione wymagania i warunki.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania nr tel. 63 274 60 56.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

– zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy

– wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzałkowie i Urzędu Miasta w Słupcy,

– wywieszenie w miejscu i sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń w m. Skarboszewo, Bielawy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                       /-/Dariusz Grzywiński

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Publikujemy treść listu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Powiatowych Lekarzy Weterynarii w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oryginał listu w załączniku pod tekstem.

 

  Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z poleceniem Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii na wideokonferencji 7.12.2020 r. zwraca się z prośbą o podjęcie działań, w celu prowadzenia akcji poszukiwania padłych ptaków dzikich, które mogą przenosić wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscach ich bytowania (otoczenie zbiorników wodnych, miejsca odpoczynku w przelotach dzikich gęsi i kaczek).

 

   Powyższe działania należy prowadzić w szczególności na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków. W przypadku znalezienia padłych ptaków dzikich z gatunków z grupy ryzyka należy pobrać wymaz z jamy ustno – gardłowej lub tchawicy oraz drugi wymaz z kloaki lub pobrać wycinki narządów wewnętrznych (tchawica, płuca, wątroba, śledziona i inne organy w widoczny sposób zmienione oraz kał ptaka).

 

  Pobrane próby należy skierować do PIW-PIB Puławy wraz z prawidłowo wypełnionym pismem przewodnim, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 

  Przypominam, że do PIW-PIB Puławy nie należy kierować całych zwłok ptaków padłych. Przesyłane próbki powinny być zapakowane w oddzielnym opakowaniu zbiorczym. Opakowanie zbiorcze nie może zawierać innych rodzajów próbek lub materiałów kierowanych przy okazji do badań w PIW-PIB Puławy.

 

  Proszę również o podjęcie akcji informacyjnej wśród urzędów miast i gmin oraz innych organizacji, np. kół PZW o zgłaszaniu padłych ptaków dzikich z gatunków wrażliwych na HPAI do Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu możliwości pobrania prób do badań.

 

  Wykaz gatunków ptaków dzikich, u których stwierdzono zakażenia grypą ptaków w krajach UE, przypomniano w dokumencie PIW-PIB Puławy „Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5Nx”, który został do Państwa wysłany w dniu dzisiejszym na skrzynki email PIW-ów.

 

  O pobraniu prób do badań HPAI od ptaków dzikich, proszę na bieżąco powiadamiać Zespół zdrowia i ochrony zwierząt – WIW w Poznaniu.

 

Oryginał listu

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia

 

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna. Read more

by Strzalkowo Strzalkowo Brak komentarzy

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

 

 

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r. Read more